T:00381 11 4147 066 | E-mail: office@cruise-club.rs

Costa***CARIBBEAN & UNITED ARAB EMIRATES: EMBARKING PROTOCOL 21/22

Poštovani partneri,

S obzirom na opšti scenario, u stalnom smo dijalogu sa vladama i zdravstvenim vlastima kako bismo osigurali da se najnovije mere primenjuju na naše planirane aktivnosti. Naš prioritet je ponuditi sigurno, tiho i nezaboravno iskustvo odmora svim našim gostima.

S tim u vezi, želimo da vas obavestimo da smo ažurirali uslove putovanja koji se primjenjuju na naša krstarenja Karibima i Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

protocol 21-22

Većina destinacija uključenih u ove itinerere nameće vakcinaciju kao uslov za ulazak za strane putnike. Stoga svi gosti koji su rezervisali ili će rezervisati krstarenje sezone 2021/2022 na Karibima i u Ujedinjenim Arapskim Emiratima moraju završiti kompletan ciklus vakcinacije.

KARIBI

POTREBNA DOKUMENTA

 • Važeći pasoš (najmanje 6 meseci preostale važnosti)
 • Originalni ili potpuni digitalni sertifikat o vakcinaciji koji dokazuje završetak čitavog ciklusa vakcinacije. (Samo QR kod nije dovoljan gostu da se ukrca)
 • Osiguranje od COVID -a
 • Negativan molekularni test PCR -a izvršen u roku od 72 sata pre početka putovanja
 • Negativan test na antigen sproveden u roku od 24 sata pre ukrcavanja

Gostima od 12 godina i starijima koji ne dostave važeću potvrdu o vakcinaciji i gore navedene PCR i antigenske testove neće biti dozvoljeno da idu.

VAŽNO! Gostima mlađim od 12 godina nije dozvoljeno ukrcavanje, jer nemaju pravo na vakcinaciju.

UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI

POTREBNA DOKUMENTA

 • Važeći pasoš (najmanje 6 meseci preostale važnosti)
 • Originalni ili potpuni digitalni certifikat o vakcinaciji koji dokazuje završetak čitavog ciklusa vakcinacije za sve goste u dobi od 12 godina ili više (samo QR kod ne daje pravo gostu da se ukrca).
 • Costa Covid osiguranje (33 eur po putniku) ili neko drugo osiguranje koje pokriva sve troskove nastale usled Covida.
 • Deca starija od 11 godina moći će da se ukrcaju čak i ako nisu vakcinisana.

Dodatni uslovi ulaska i postupci testiranja koji će se primeniti biće saopšteni čim dobijemo potvrdu od lokalnih zdravstvenih vlasti.

Nadamo se da će slanje ovih informacija  unapred biti od koristi. U slučaju da vaši klijenti u trenutku polaska ne ispunjavaju uslove za vakcinaciju ovih krstarenja, potvrđujemo mogućnost otkazivanja rezervisanog krstarenja do 15 dana pre polaska bez plaćanja naknade za otkazivanje.

Alternativno, uvek do 15 dana pre polaska, oni mogu promeniti svoju rezervaciju odabirom bilo kog drugog krstarenja iz nase ponude, koristeći najpovoljniju cenu u ovom trenutku. Naši konsultanti za krstarenja će vam biti na raspolaganju da vam pomognu u tom pogledu.

Nastavljajući da pratimo razvoj scenarija, osiguraćemo da blagovremeno saopštimo sve dodatne zahteve ili procedure koji će se primeniti na naša odredišta za krstarenja.

CARIBBEAN & EMIRATES EMBARKING PROTOCOL 21/22.

QUESTIONS & ANSWERS

 • How do you define a “vaccinated” guest?

Guests are considered fully vaccinated if they have received their second dose in a 2-dose series, (or single dose e.g. in case J&J vaccine) at least 14 days prior to the cruise. A not fully vaccinated guest is considered to be someone: 1) who has not received his second dose in a 2-dose series, (or their single dose, e.g. in case J&J) at least 14 days prior to the cruise; or 2) someone who is vaccinated but unwilling or unable to show their proof of vaccination;

1) Kako definišete “vakcinisanog” gosta?

Gosti se smatraju potpuno vakcinisanima ako su primili drugu dozu u seriji od 2 doze (ili pojedinačnu dozu, na primer u slučaju vakcine  J&J) najmanje 14 dana pre krstarenja. Nepuno vakcinisanim gostom smatra se neko: 1) koji nije primio svoju drugu dozu u seriji od 2 doze (ili njihovu pojedinačnu dozu, na primer u slučaju J&J) najmanje 14 dana pre krstarenja; ili 2) neko ko je vakcinisan, ali ne želi ili ne može da pokaže svoj dokaz o vakcinaciji;

 • Is mixed combination of vaccines considered approved?

Guests who received mixed combination of COVID-19 vaccine are accepted as long as they are able to show a fully vaccinated proof as provided by their relevant health authority.

2) Da li se mešovita kombinacija vakcina smatra odobrenom?

Gosti koji su primili mešovitu kombinaciju vakcine protiv COVID-19 primaju se sve dok mogu da pokažu potpuno vakcinisane dokaze koje im je dostavilo njihovo nadležno zdravstveno telo.

 • Who will you consider as “not vaccinated” therefore not eligible for embarkation? A not fully vaccinated guest is considered to be someone: 1) who has not received their second dose in a 2-dose series, (or their single dose, such as e.g. the Johnson & Johnson vaccine) at least 14 days prior to the cruise; or 2) someone who is vaccinated but unwilling or unable to show their proof of vaccination;

3) Koga ćete smatrati „nevakcinisanim“, pa ne ispunjava uslove za ukrcaj? Nepuno vakcinisanim gostom smatra se neko: 1) ko nije primio drugu dozu u seriji od 2 doze, (ili svoju pojedinačnu dozu, kao što je, na primer, vakcina Johnson & Johnson) najmanje 14 dana pre krstarenja ; ili 2) neko ko je vakcinisan, ali ne želi ili ne može da pokaže svoj dokaz o vakcinaciji;

 • What about those who are certified as recovered from COVID and who received then a single dose of vaccine as prescribed? Guests who have received a single dose of vaccine after being certified as cured of Covid-19 are eligible to board provided that they can show proof of certification from the competent health authority.

4) Šta je sa onima koji su sertifikovani kao izlečeni od COVID -a i koji su tada primili jednu dozu vakcine kako je propisano? Gosti koji su primili jednu dozu vakcine nakon što su dobili potvrdu da su izlečeni od Covid-19 imaju pravo na ukrcavanje pod uslovom da mogu pokazati dokaz o sertifikaciji od nadležnog zdravstvenog organa.

 • What are the vaccines considered accepted? For Caribbean cruises the vaccines accepted are Pfizer, Moderna, Vaxzevria (Astrazeneca) and Janssen (Johnson & Johnson) For cruises in the UAE the vaccines accepted are Pfizer, Moderna, Vaxzevria (Astrazeneca) and Janssen (Johnson & Johnson) and Sputnik. We will continuously evaluate the requirements and introduce updates as local public health standards change.

5) Koje se vakcine smatraju prihvaćenim? Za krstarenja Karibima prihvaćene su vakcine Pfizer, Moderna, Vakzevria (Astrazeneca) i Janssen (Johnson & Johnson). Za krstarenja u UAE prihvaćene su vakcine Pfizer, Moderna, Vakzevria (Astrazeneca) i Janssen (Johnson & Johnson) i Sputnik. Kontinuirano ćemo ocenjivati zahteve i uvoditi ažuriranja kako se menjaju lokalni standardi javnog zdravstva.

 • From which age do you require vaccination proof? The certification is needed by 12 years and older.

6) Od kog uzrasta vam je potreban dokaz o vakcinaciji? Sertifikat je potreban za osobe starije od 12 godina.

 • And what about children under 12 years of age? Boarding on our Caribbean cruises is only allowed to guests (ages 12 and up) who have completed the vaccination cycle. Guests under the age of 12 are not able to board. Embarking on our UAE cruises is also allowed to unvaccinated children aged 11 and under. The same requirement applies to 2021/22 winter cruises in South America.

A šta je sa decom mlađom od 12 godina? Ukrcavanje na naša krstarenja Karibima dozvoljeno je samo gostima (starijim od 12 godina) koji su završili ciklus vakcinacije. Gosti mlađi od 12 godina ne mogu se ukrcati. Ukrcavanje na naša krstarenja UAE dozvoljeno je i nevakcinisanoj djeci od 11 godina i mlađoj. Isti zahtev važi i za zimska krstarenja 2021/22 u Južnoj Americi.

 

 • Will I undergo additional screening at the embarkation? For the Caribbean all guests will be required to undergo screening at the Terminal prior to boarding, including a health questionnaire and a non-contact temperature check. For the UAE additional entry requirements and testing procedures to be applied it will be communicated as soon as we receive confirmation from the local health authority.

Da li ću proći dodatnu proveru pri ukrcaju? Za Karibe će svi gosti morati biti podvrgnuti pregledu na terminalu pre ukrcaja, uključujući zdravstveni upitnik i beskontaktnu provjeru temperature. Za dodatne zahtjeve za ulazak u UAE i postupke testiranja oni će biti obavešteni čim dobijemo potvrdu od lokalnih zdravstvenih vlasti.

 

 • Is the Green Pass valid for the embarkation on Costa cruises in the Caribbean & Emirates? The EU Digital Certification (Green Pass) is not valid for boarding as it can also be obtained through a molecular swab carried out 72 hours before boarding or even for those who have been certified as recovered from Covid19. Therefore, having a Green Pass cannot be considered sufficient for boarding which is only allowed to guests who have completed the entire vaccination cycle.

9) Da li Green Pass važi za ukrcavanje na krstarenja Costa na Karibima i Emiratima? Digitalna certifikacija EU (Green Pass) nije važeća za ukrcavanje jer se može dobiti i molekularnim brisom koji je urađen 72 sata pre ukrcaja ili čak onima koji su certificirani kao izlečeni od Covid19. Stoga se posedovanje Green Pass -a ne može smatrati dovoljnim za ukrcavanje, što je dozvoljeno samo gostima koji su završili čitav ciklus vakcinacije.

 • Does this vaccination requirement apply to ALL Costa itineraries? After updating our travel requirements, all bookings related to Caribbean and UAE cruises require that all guests (ages 12 and up) have completed the entire vaccination cycle. The same requirement applies to the 2022 World Tour. Cruises to the UAE require that all guests (ages 12 and up) have completed their entire vaccination cycle and that unvaccinated children aged 11 and under can board. The same requirement applies to 21/22 winter cruises to South America.

10)Da li se ovaj zahtev za vakcinaciju primenjuje na SVE Costa itinerere? Nakon ažuriranja naših uslova putovanja, sve rezervacije vezane za krstarenja Karibima i UAE zahtevaju da svi gosti (stariji od 12 godina) završe ceo ciklus vakcinacije. Isti zahtev važi i za Put oko sveta 2022. Krstarenja u UAE zahtevaju da svi gosti (stariji od 12 godina) završe čitav ciklus vakcinacije i da se ukrcaju I nevakcinisana djeca do 11 godina. Isti zahtev važi i za zimska krstarenja 21/22 Južnom Amerikom.

 

 • Will I still need to be COVID tested before each embarkation and during the cruise? For Caribbean cruises, the health safety protocol adopted includes a mid-cruise test for all guests and a landing test. Guests will not be required to undergo additional testing at the Terminal prior to boarding. For the UAE additional entry requirements and testing procedures to be applied will be communicated as soon as we receive confirmation from the local health authority.

11) Da li ću morati da se testiram na COVID pre svakog ukrcavanja i tokom krstarenja? Za krstarenja Karibima usvojeni protokol o zdravstvenoj bezbednosti uključuje test srednjeg krstarenja za sve goste i test sletanja. Gosti neće morati da se podvrgavaju dodatnom testiranju na terminalu pre ukrcavanja. Za UAE dodatne zahtjeve za ulazak i postupke testiranja ćemo obavijestiti čim dobijemo potvrdu od lokalnih zdravstvenih vlasti.

 

 

 • If vaccinated, will I still need to provide a negative covid test before leaving for the destination? PCR or Antigenic? For Caribbean cruises, Guests will be asked at the Terminal prior to boarding to present the original or digital certificate proving completion of the entire vaccination cycle along with a negative pre-trip molecular test carried out in the previous 72 hours plus a negative antigen test carried out in the 24 hours prior to boarding.
 • Ako budem vakcinisan, da li ću i dalje morati da dam negativan test na COVID pre odlaska na odredište? PCR ili antigeni? Za krstarenja Karibima, gosti će se morati ukrcati na terminalu prije ukrcaja da predoče originalni ili digitalni certifikat koji dokazuje završetak celog ciklusa vakcinacije, zajedno sa negativnim molekularnim testom pre putovanja obavljenim u prethodna 72 sata plus negativnim testom na antigen napolju 24 sata pre ukrcavanja.

 

 • Will all Covid tests before boarding be at my own expense? The antigen test to be carried out 24 hours before boarding will be refunded on board upon presentation of the receipt. For guests with Costa flights, if the service is available, the test will be carried out by us at the airport at our expense. Guests will be promptly informed accordingly about the availability of the service at the airport of departure.

Hoće li svi testovi na Covid prije ukrcavanja biti o mom trošku? Test na antigen koji će se obaviti 24 sata pre ukrcavanja biće vraćen na brodu po predočenju računa. Za goste sa letovima kompanije Costa, ako je usluga dostupna, testiranje ćemo izvršiti na aerodromu o našem trošku. Gosti će biti blagovremeno obavešteni o dostupnosti usluge na polaznom aerodromu.

 

 • What will happen if I test positive on arrival at the port of embarkation? Who will pay my medical expenses or repatriation? In the event of a positive outcome, all health protocols will be applied to manage the situation. The guest must take out compulsory insurance against Covid-19 to cover all costs.

14) Šta će se dogoditi ako budem pozitivan na dolasku u luku ukrcaja? Ko će mi platiti zdravstvene troškove ili repatrijaciju? U slučaju pozitivnog ishoda, svi zdravstveni protokoli će se primeniti za upravljanje situacijom. Gost mora sklopiti obavezno osiguranje od Covid-19 da pokrije sve troškove.Costa Covid-19 osiguranje koje pokriva sve troskove iznosi 33 eur po putniku.

 

 • What about the crew members? Will they be vaccinated too? Yes, they will all be vaccinated. In addition, the protocol developed by our health and safety team will continue to be in force, which also provides for a very comprehensive set of measures and procedures for the health safety of crew members.

16) Šta je sa članovima posade? Da li će i oni biti vakcinisani? Da, svi će biti vakcinisani. Osim toga, protokol koji je razvio naš tim za zdravlje i bezbednost, nastaviće da bude na snazi, koji takođe predviđa vrlo sveobuhvatan skup mera i procedura za zdravstvenu bezbednost članova posade.

 • For the excursions planned in the destinations, will it be mandatory that all Guests are vaccinated? As mentioned, as the scenario continues to evolve, we are in dialogue with the health authorities in the various destinations to assess specific requirements and procedures.

17) Da li će za izlete planirane u destinacijama biti obavezno da se svi gosti vakcinišu? Kao što je pomenuto, kako se scenario nastavlja razvijati, u dijalogu smo sa zdravstvenim vlastima na različitim destinacijama radi procene specifičnih zahteva i procedura.

PRIJAVITE SE ZA NEWSLETTER
Loading