T:00381 11 4147 066 | E-mail: office@cruise-club.rs

Novi uslovi krstarenja

CRUISE CLUB d.o.o. Beograd, je zvanični zastupnik za teritoriju Srbije, Severne Makedonije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, organizatora putovanja Costa Crociere S.p.A. sa sedištem u Djenovi, Italija, kao i ostalih brodara s kojima ima ugovor o zastupanju i prodaji (u daljem tekstu COSTA ili drugi brodar). CRUISE CLUB d.o.o  Beograd istupa kao posrednik u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima (čl.880-884).

OPŠTI USLOVI KRSTARENJA

Poštovani putnici, molimo Vas da pročitate odredbe iz ovih Opštih uslova krstarenja. Oni se primenjuju na Vaše putovanje brodom i morate s njima biti upoznati pre rezervacije za Vaše putovanje. Zaključivanjem ugovora i plaćanjem depozita, Vi prihvatate ove Opšte uslove krstarenja, kao i sve ostale uslove iz COSTA brošure ili brošure drugog predmetnog brodara, kao i uslove iz putnih karata i potvrda (vaučera).

 1. DEFINICIJE

Kada budu navedeni u ovim Opštim uslovima krstarenja, navedeni izrazi imaće sledeća značenja:

“Brodar” označava Costa Crociere S.p.A ili bilo kog drugog brodara kod kojeg je rezervisana kabina.

„Kružno putovanje“ znači uslugu kružnog krstarenja koju brodar pruža putniku.

„Putnik“ označava svaku osobu koja uredno plati, rezerviše kabinu, odnosno krstarenje, uključujući i sve osobe koje putuju sa osobom ili osobama navedenim u brodskoj karti ili vaučeru.

„Brod“ znači brod kompanije brodara, kojim putnik ide na krstarenje.

 1. PRIJAVA I POTVRDA REZERVACIJE

Preporučujemo Vam da kod svoje odabrane turističke agencije proverite da li ima raspoloživih kabina i potražite odgovore na sva pitanja vezana za Vaše odabrano krstarenje .

Prijava za rezervaciju vrši se putem Obrasca za potvrdu krstarenja koju ćete dobiti od Vaše agencije.

Obrazac mora biti u potpunosti popunjen svim traženim podacima iz pasoša, te potpisan od strane putnika ili poslat e-mailom, čime sve odredbe navedene u ovim Opštim uslovima krstarenja postaju pravna obaveza i za putnike i za brodara.

Rezervacija kabina zavisi od raspoloživosti i smatra se da je izvršena nakon potvrde od strane agencije, te je podložna otkazu od strane brodara, ukoliko putnik ili Organiztor putovanja ne izvrši uplatu u predvidjenom roku (40% depozit od ukupne cene prilikom potvrde rezervacije, a ostatak najkasnije do 20 dana pred put).

Deca moraju da imaju minimum 6 meseci u trenutku započinjanja krstarenja, a za krstarenja duža od 15 dana, minimum 12 meseci. Trudnice do 24. nedelje trudnoće moraju prilikom ukrcaja da pokažu potvrdu od lekara da su zdrave i sposobne za putovanje. Trudnicama koje su usle u 24. nedelju trudnoće, nije dozvoljeno da se ukrcaju, jer brodar ne može da garantuje uslove lečenja u slučaju komplikacija.

Putnici sa posebnim potrebama, takodje moraju prilikom rezervacije da prijave vrstu posebnih potreba kao i da potpišu odgovarajuću deklaraciju i obezbede izvestaj lekara, da mogu da putuju sa ili bez pratnje.Putnik mora licno da se informise o potrebnim uslovima za ulazak u zemlju putovanja na sajtu naseg Ministarstva unutrasnjih poslova, ambasada odredjenih zemalja, kao i na sajtu brodara , kao sto su potrebne/priznate vakcine, vrste, doze u zavisnosti od uzrasta putnika ,kao i uskladjenost propisa avio kompanija , aerodroma,koje putnik koristi kako bi se prevezao do luke ukrcaja.

 1. CENA

Cena (za Basic, Comfort i Delux kabine ) uključuje usluge koje su izričito navedene kao “cena“ u važećem katalogu kao i na web stranici i što je napisano u Ugovoru (potvrdi) o putovanju,  koju putnik potpisuje u odabranoj agenciji. Cena ne uključuje nadoknadu za „hotel service charges“ već se ta usluga naknadno naplaćuje na brodu, na kraju krstarenja, u zavisnosti od broja dana provedenih na brodu.

Maksimalna cena navedena u katalogu može biti promenjena do 20 dana pre putovanja, a kao posledica povećanja cena goriva, lučih taksi i slično. Cena i kategorija kabine su garantovane ukoliko je kabina  uzeta pod opcijom do odredjenog vremena, čak ako su u rezervacionom sistemu cene iste kabine povećane u medjuvremenu. Cene su date po osobi za smestaj u dvokrevetnoj kabini. Ukoliko je putnik sam u kabini ili je njegov saputnik otkazao svoje putovanje, moraće da izvrši doplatu za korišćenje dvokrevetne kabine kao jednokrevetne. Objavljenje cene su u evrima, ali sva plaćanja u Srbiji su u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate, po srednjem kursu NARODNE BANKE.

 1. IZMENE U PUTOVANJU

Brodar ima pravo promene programa krstarenja ako su nastale vanredne okolnosti koje se ne mogu predvideti, izbeći ili otkloniti, a nisu postojale u vreme rezervisanja kabine. Ukoliko brodar mora da izvrši značajne promene vezane za putovanje, uključujući promenu cene, putnik će odmah biti obavešten u pisanoj formi o vrsti promene i novoj ceni.

Svako povećanje cene se smatra značajnim, kao i svaka druga promena ukoliko zadire u ključne elemente krstarenja kao celine. Putnik koji primi obaveštenje o promeni cene ili itinerera može otkazati putovanje bez plaćanja penala ili prihvatiti promenu koja će biti navedena u ugovoru. Putnik je dužan da pismeno obavesti agenciju o svojoj odluci u roku od dva dana od kada je primio obaveštenje. U protivnim će se smatrati da je putnik prihvatio promenu cenu, odnosno promene u itinereru.

 1. PROMENA KRSTARENJA 

Putnik može promeniti  krstarenje za drugo ili za drugi datum polaska, do 90 dana pre polaska uz administrativne troškove od 50 eur po osobi. Ukoliko bi izmena bila unutar 90 dana od dana započinjanja putovanja, biće naplaćeni troškovi otkazivanja kao što je  detaljno navedeno  u tački 6.

 1. OTKAZIVANJE KRSTARENJA OD STRANE PUTNIKA

Putnik koji otkaže krstarenje, a odustajanje se odnosi na predvidjene okolnosti iz prethodnog člana, potrebno je da to učini pismenim putem. Datum pisanog odustanka predstavlja osnovu za nadoknadu troškova, a visina troškova odredjuje se prema danu putnikovog odustanka. Putnik može otkazati krstarenje svakim radnim danom od 09-16h (od ponedeljka do petka). Ukoliko se otkaz podnese van radnog vremena, putniku će se zaračunati storno troškovi koji odgovaraju prvom narednom radnom danu.

Za sva krstarenja (osim „Put oko sveta“):

Naknada za otkazivanje:

COMFORT kabine:

Do 45 dana pre polaska                       50 eur po plativoj osobi

Od 45 do 30 dana pre polaska           25% od cene krstarenja

Od 30 do 15 dana pre polaska           50% od cene krstarenja

Od 15 do 05 dana pre polaska           75% od cene krstarenja

Od 05 dana, pa do dana polaska    100% od cene krstarenja

BASIC kabine:

Do 45 dana pre polaska                       25% od cene krstarenja

Od 45 do 30 dana pre polaska           50% od cene krstarenja

Od 30 do 15 dana pre polaska           75% od cene krstarenja

Od 15 dana, pa do dana polaska    100% od cene krstarenja

Sve kabine za krstarenje „PUT OKO SVETA“:

Naknada za otkazivanje:

Do 90 dana pre polaska                       15% od cene krstarenja

Od 90 do 60 dana pre polaska           25% od cene krstarenja

Od 59 do 15 dana pre polaska           50% od cene krstarenja

Od 14 do 10 dana pre polaska           75% od cene krstarenja

Od 09 dana, pa do dana polaska    100% od cene krstarenja

*napomena: Od početka važenja ovih uslova, koji su u vezi sa pandemijom virusa Covid-19 , kompanija je uvela i posebnu mogućnost otkaza krstarenja od strane putnika bez penala do 15 dana pre započinjanja krstarenja! Uplaćeni novac za krstarenje se prebacuje na novo rezervisano krstarenje u roku od godinu dana od otkaza. Putnik može rezervisati bilo koje drugo krstarenje koje brodar ima u ponudi. Ako postoji razlika u ceni, putnik doplaćuje razliku, a ako je cena novog krstarenja niža u odnosu na otkazano, brodar razliku u ceni uplaćuje putniku kao kredit na brodu, kojim putnik moze da plaća na brodu razne usluge ( izlete, transfere, kupovinu na brodu u duty-free prodavnicama, usluge frizera, licnog trenera…)

 1. PROMENA IMENA

Kod promene putnika (imena) moguće je izvršiti izmenu do 4 radna dana pred put, uz troškove od 50 eur po svakom putniku (imenu).

 1. OTKAZ OD STRANE BRODARA

Brodar može otkazati krstarenje pre polaska zbog nepredvidjenih, neizbežnih ili neuobičajenih okolnosti, van kontrole brodara koje se nisu mogle predvideti u momentu objave krstarenja i itinerera, zbog čega će putniku biti ponudjene sledeće mogućnosti:

 1. drugo krstarenje u zamenu (iste vrednosti kao i otkazano ili ako je manje vrednosti povraćaj razlike)
 2. ukoliko brodar nije u mogućnosti da pruži adekvatnu zamenu, putnik će dobiti povraćaj novca u celosti.
 3. ukoliko putnik nije u mogućnosti da prihvati ponudjenu zamenu, putnik će dobiti povraćaj novca u celosti.
 1. ODGOVORNOST PUTNIKA

Putnik je obavezan da poseduje važeća putna dokumenta (ispravan  pasoš i potrebne vize, odgovarajuće vakcine). Dužan je da se brine da on lično, njegovi dokumenti i stvari ispunjavaju uslove predvidjene graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima vlastite zemlje, tranzitnih, kao i zemalja u koje putuje. Putnik je dužan da se ponaša u skladu sa običajima i propisima zemalja u koju putuje.

Putnik ne sme ukrcati na brod žive životinje, oružje, municiju, eksploziv, zapaljive, otrovne i opasne materije bez eventualne pismene dozvole brodara. Putnik će odgovarati za sve eventualne štete nastale ne pridržavanjem gore navedenih obaveza kao i štete pričinjene trećim licima na brodu. Na brod je zabranjeno unošenje svih vrsta alkoholnih i bezalkoholnih pića i vode. Putnik je dužan da se pred put informiše o bezbednosti i zdravstvenoj situaciji u luci ukrcaja.( prati informacije o trenutnim vazecim zdravstvenim protokolima brodara  u vezi sa Covid-19 procedurama o putovanju kao i protokolima za ulazak u zemlje koje su navedene u itinereru krstarenja) Pušenje na brodu, u kabinama (i na balkonima ) je strogo zabranjeno na svim brodovima, osim u posebnim prostorijama na brodu i/ili delovima palube za pušenje koje su namenjene za pušenje i navedene su za svaki brod.

 1. PRAVA I OVLAŠĆENJA KAPETANA

Kapetan ima pravo da skrene s planirane rute, promeni ili ne uplovi u planiranu luku, pa i brod u vanrednim situacijama kako bi zaštitio brod, putnike i posadu, kao i da pomogne putnicima sa drugog broda koji je u nevolji ili ljudima na kopnu. U zavisnosti od situacije, kapetan ima pravo da odbije nastavak krstarenja, iskrca problematičnog putnika koji može ugroziti ostale putnike ili članove posade ili da mu zabrani da učestvuje u odredjenim aktivnostima na brodu. U slučaju vanrednih okolnosti, kapetan propisuje i naredjuje putnicima gde će boraviti na brodu i kako će se ponašati.

 1. PUTNICI SA POSEBNIM  POTREBAMA

Putnici sa posebnim potrebama, za koje je potreban poseban tretman ili asistencija na brodu (uključujući i putnike u invalidskim kolicima), moraju prilikom rezervacije, u pismenoj formi obavestiti brodara o prirodi posebnih potreba (popunjavanjem odgovarajućih izjava/formulara koje će dobiti od svog agenta). Putnici sa posebnim potrebama moraju biti u pratnji osobe koja im može pružiti asistenciju tokom krstarenja. Putnici u invalidskim kolicima moraju imati svoja standardna, sklopiva kolica. Brodar može iskrcati ili uskratiti putovanje putnicima koji nisu obavestili brodara o svim detaljima  nedostatka i o potrebi za asistencijom, posebnom brigom ili tretmanom, kao i  putnike koji pre ili za vreme putovanja postanu nesposobni za putovanje. U tom slučaju brodar će nadoknaditi pun ili deo iznosa koji je putnik platio, a prema diskrecionoj proceni brodara.

Trudnice do 24. nedelje trudnoće moraju prilikom ukrcaja da pokažu potvrdu od lekara. Dozvolu lekara moraju obezbediti na engleskom jeziku. Dovoljno je da sadrži podatke u kojoj je nedelji trudnoće i da je zdrava i da sme putovati. Trudnicama koje su usle u 24. nedelju trudnoće, nije dozvoljeno da se ukrcaju, jer brodar ne može da garantuje uslove lečenja u slučaju komplikacija . Putnicima koji nemaju odgovarajuce vakcine , kao i potrebne negativne PCR ili Antigenske testove i osiguranje koje pokriva posledice od zaražavanja Covidom-19 , neće biti dozvoljen ukrcaj na brod.

 1. OBAVEZE BRODARA

Brodar ima obavezu da brine o pružanju usluga kao i o izboru pružaoca usluga, pažnjom dobrog organizatora, dužan je da putnicima pruži sve usluge navedene u programu krstarenja. U slučaju nepredvidivih okolnosti, koje bi ometale izvodjenje planiranog aranžmana, Brodar će preduzeti sve potrebne mere u korist prava putnika i zaštite njegovih prava i interesa.

13.OSIGURANJE PUTNIKA

Preporučujemo putnicima da pre putovanja obezbede putno osiguranje u turističkoj agenciji ili direktno sa osiguravajućom kompanijom. Preporučujemo paket putnog osiguranja (zdravstveno osiguranje, osiguranje prtljaga, osiguranje od posledica nesrećnog slučaja i osiguranje od otkaza putovanja od strane putnika). Zbog okolnosti u vezi sa Covidom -19, brodar je uveo i Costa Relax Covid -19 osiguranje koje nije obavezno, ali putnik obavezno mora da ima osiguranje neke od poznatih osiguravajucih kompanija koje pokriva posledice zarazavanja Covidom-19. Putnicima koji nemaju dokaz  o vakcinisanju priznatim vakcinama , kao i potrebne negativne PCR ili Antigenske testove i osiguranje koje pokriva posledice od zaražavanja Covidom-19 , neće biti dozvoljen ukrcaj na brod.

 1. ODGOVORNOST BRODARA

Brodar neće biti odgovorna za bilo koji gubitak ili potraživanje putnika koje nastane iz bilo koje neuobičajene, nepredvidive ili neizbežne okolnosti izvan kontrole brodara, za bilo koje činjenje ili propust treće strane koja nije u vezi s krstarenjem ili u bilo kom slučaju više sile, uključujući, ali ne ograničavajući se samo na štrajkove, direktive Vlade, direktive izdane od strane osiguravajuceg društva,svetske zdravstvene organizacije, terorističkih aktivnosti ili sličnih događaja.

Odgovornost brodara za smrt ili povredu putnika, te za štetu ili gubitak lične imovine, biće ograničena odredbama Odeljka 4282, 4282A, 4282 i 4286 Revidiranog Statuta Sjedinjenih Država. “Konvencije koja se odnosi na Prevoz Putnika i njihovog prtljaga morem” (“Alenska konvencija”) i “Konvencije o Ograničenju odgovornosti za Pomorska potraživanja” iz 1976. (“LLMC”), kada budu primenjive.

Odgovornost brodara, je takođe ograničena Varšavskom konvencijom o avionskom prevozu iz 1929. (kao i njenim izmenama i dopunama) koja sadrži posebne odredbe koje se odnose na rokove za podnošenje potraživanja i preduzimanja radnji, te ograničava odgovornost za smrt ili povredu i gubitak ili štetu prtljaga. Obaveštenje o gubitku ili šteti avionskog prtljaga (u slučaju da je putnik kupio avio kartu preko brodara) mora biti izvršeno odmah ili najkasnije u roku od 7 dana.

Putnik će biti odgovoran za svu štetu koju počini na brodu, kao i za štetu koju prouzrokuje drugim osobama koje su na brodu ili drugde.

U slučaju da putnik ne ispuni svoje novčane obveze prema brodaru, tada će brodar imati pravo zadržavanja celokupnog prtljaga, dragocenosti i ličnih stvari putnika, te će imati pravo prodati ili raspolagati istima u cilju namirenja u celosti ili delimično takvog nenamirenog potraživanja.

Medicinsko osoblje na brodu su nezavisno ugovorne osobe i brodar neće odgovarati za bilo koje radnje ili propuste navedenog medicinskog osoblja, bez obzira kada i na koji način nastanu. Sve troškove koji budu nastali pri traženju medicinskih usluga, putnik treba platiti brodaru pre iskrcaja, kao i sve naknade i troškove bez obzira da li su mu bile pružene na brodu ili na kopnu.

Brodar neće odgovarati za bilo čiju smrt ili povredu putnika, ili za štetu ili gubitak lične imovine koja se dogodi dok putnik nije na brodu, uključujući bez ograničenja slučajeve koji se dogode za vreme dok je putnik na putu prema brodu ili sa broda, ili dok je bio na kopnu za vreme izleta ili slično. Izlete na kopno koji se nude na brodu organiziraju nezavisni tour operatori i brodar neće biti odgovoran za radnje ili propuste takvih nezavisnih tour operatora. Određene brodske usluge, kao što su saloni lepote, spa, frizerski saloni, masaža, brijačnice, fotografske usluge, suvenirnice, hemijske čistionice i kazino, u nadležnosti su nezavisnih pružalaca usluga koji su ovlašćeni da od putnika naplate svoje usluge. Brodar neće biti odgovorna za bilo koju radnju ili propust navedenih nezavisnih pružalaca usluga.

 1. REKLAMACIJE

Putnik je dužan da već na brodu podnese reklamaciju odgovornoj osobi i zahteva pismenu potvrdu o postojećem stanju, ukoliko smatra da je došlo do neispunjavanja plaćenih usluga po programu. Pritužbe brodar mora primiti u pismenom obliku u roku 10 dana od dana iskrcaja. Dok brodar ne odgovori na reklamaciju, putnik se neopozivo odriče posredovanja bilo koje druge osobe, kao i davanja informacija u medije. Isto tako u ovom vremenu putnik se odriče prava na tužbu.

Svaka žalba na oštećen ili izgubljen prtljag mora biti uložena odmah po iskrcaju s priloženim originalom potvrde.

 1. ZAVRŠNE ODREDBE

Opšti uslovi krstarenja sastavni su deo Ugovora koji putnik sklapa s Organizatorom putovanja kod kojeg se prijavio za krstarenje. Kompletni Opšti uslovi krstarenja biće dostavljeni putniku pre potpisivanja Obrasca za prijavu krstarenja kao I na sajtu www.cruise-club.rs.

Ovi uslovi se odnose na sva krstarenja od 01. 12. 2019. godine.

CRUISE CLUB d.o.o.

Majke Jevrosime 20, 11000 Beograd, Srbija

Tel.+381 11 4147066, e-mail: office@cruise-club.rs

Matični br.20668024 PIB 106724805, EXPOBANK 145-0000000024814-29

PRIJAVITE SE ZA NEWSLETTER
Loading